ORDRE DEL DIA:

A) Part resolutiva:
1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior
2. Expedient 1323/2017. Concessió de l’exempció del preu públic per a la utilització del local de Cas Concos.
3. Expedient 1531/2017. Concessió de l’exempció del preu públic fixat per a la utilització de l’Auditori Municipal.
4. Expedient 1206/2017. Concessió de l’exempció del preu públic per a la utilització del Centre Cívic de Portocolom.
5. Expedient 1529/2017. Concessió de l’exempció del preu públic per a la utilització de l’Auditori Municipal.
6. Expedient 1476/2017. Concessió de l’exempció del preu públic per a la utilització del local de Cas Concos.
7. Aprovació inicial del Pla especial de protecció del conjunt històric de Felanitx.
8. Modificació de l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa per subministrament d’aigua potable.
9. Modificació de l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa de clavegueram.
10.Aprovació inicial del Reglament d’explotació de la Deixalleria de Felanitx. T. M. de Felanitx.
11.Expediente 1800/2017. Expedient de Delegació de Competencies del Pla a favor de la Junta de Govern Local.
12.Expediente 1801/2017. Expedient per retornar competències al Ple de l’Ajuntament.
13.Requeriment de documents previs a l’adjudicació del contracte del servei de recollida i transport de les fraccions de paper-cartró, vidre i envasos lleugers en contenidors de tipus iglú, als generadors singulars, recollida de voluminosos i neteja viària.
14.Expedient 1872/2017. Donar compte del Decret de Batlia 525/2017.
15.Donar compte de les resolucions adoptades per la Batlia.
B) Activitat de control.
. Intervenció de la representant del col•lectiu Felanitx per la Igualtat.
C) Precs i preguntes.